Izmeneniye Dogovora po PRO ili otkaz ot nego?

Pavel Podvig, “Izmeneniye Dogovora po PRO ili otkaz ot nego?”, Nezavisimaya Gazeta, 23 September 1994, p. 5 (in Russian)